Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
09.12.2016

Prezentace ke stažení naleznete u jednotlivých bodů programu níže. Fotografie jsou pod tím.

Začátek konference v 9:00h, ukončení konference 15:00h (registrace od 8:30 h)

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Venclovského aula - nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov


Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
ve spolupráci s MV ČR, VŠE v Praze
s podporou partnerů konference
AutoCont CZ, Cisco, IBM, KPMG a Microsoft

                            

AutoCont           Cisco""         IBM

   KPMG   Microsoft


CÍLE KONFERENCÍ SPOLEČNĚ ORGANIZOVANCH ČSSI, VŠE a MV ČR

ČSSI a MV ČR se dohodly, že v letech 2015-16 uspořádají několik konferencí zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě (VS). Cílem každé konference je analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskuse na konferenci navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a zhodnotit jejich plusy a mínusy.

Účastníky konference jsou manažeři veřejné správy, odborníci na danou problematiku z firem a z vysokých škol.

Dosud proběhly konference na tato témata (na odkázaných stránkách nalezenete prezentace a závěry z těchto konferencí):

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě (8.6.2015),
Enterprise Architektura v české veřejné správě (23.9.2015),
Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti (4.12.2015),
Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě (12.2.2016),
Národní strategie cloud computingu České republiky (29.4.2016). 


OTÁZKY, NA KTERÉ BUDE HLEDAT ODPOVĚDI TATO KONFERENCE

K tématu: Novela zákona 365 o informačních systémech VS

 • Jaké jsou cíle a obsah změn novely zákona?
 • Jaké dopady bude mít novela zákona na jednotlivé subjekty VS?

K tématu: Zkušenosti a budoucnost schvalování IT projektů podle UV 889/2015

 • Na jakých principech a metodách je postavena metodika schvalování IT projektů ve VS?
 • Jak se liší schvalování různých kategorií projektů?
 • Kolik projektů již prošlo schvalovacím procesem a s jakými výsledky?
 • Jaké jsou názory autorů projektů na schvalovací proces?
 • Jaké novinky navrhovatele IT projektů čekají v národní architektuře VS a ve schvalování projektů?

K tématu: Informační koncepce ČR
(Koncepce by měla definovat pravidla strategického řízení IT, přípravy a implementace IT projektů, provozu IT služeb, financování IT služeb a pravidla sledování nákladů IT služeb, a to od úrovně vlády až po úroveň obcí.)

 • Důvody vzniku koncepce
 • Jaké jsou cíle připravované Informační koncepce ČR?
 • Co by koncepce měla a co by neměla zahrnout?

PROGRAM

Konferenci moderuje: J. Voříšek (vicepresident ČSSI, poradce náměstka pro ICT MV ČR)

9:00-9:30
R. Vrba (ředitel odboru eGovernmentu, 
MV ČR):
         Aktuální aktivity MV ČR v oblasti řízení služeb veřejné správy
         - Cíle a obsah připravované novely zákona 365 o informačních systémech VS
         - Příprava pravidel informatizace veřejné správy ČR – motivace tvorby Informační koncepce ČR

9:30-9:50
T. Kroupa (vedoucí oddělení Strategie a standardizace, MV ČR):

         Cíle, metodika a roční výsledky schvalování ICT projektů ve VS - přednáška se nekonala, byla pokryta následujícími přednáškami
         - Jaké typy projektů OHA posuzuje a na základě jakého mandátu
         - Cíle schvalování ICT projektů
         - Kategorie posuzovaných projektů
         - Statistika, počet žádostí vyhodnocení

9:50-10:25
T. Šedivec, M. Tajtl, R.Karásek (
architekti OHA, MV ČR):
         Zkušenosti z posuzování a nejčastější chyby, prezentace ke stažení
         - Zkušenosti z 11 měsíců posuzování podle UV 889/2015 a IROP výzev č. 4, 10, 23, 26, 28
               - Nejčastější nedostatky v žádostech
               - Nejzajímavější fráze ze žádostí
         - Změny formulářů v praxi (nové verze)
         - Jak se posuzování projevilo na žádostech (změny v žádostech, architektuře, atd.)
         - Vendor-lock

10:25-11:00
M. Plaštiak (Ministerstvo spravedlnosti), R. Golasíková, P. Koucký (Státní ústav pro kontrolu léčiv):
         Zkušenosti autorů schvalovaných projektů, prezentace ke stažení, příklad formuláře

         Autoři schvalovaných projektů se podělí o svoje zkušenosti:
         - Jak dlouho celý proces trval?
         - Jaké činnosti museli zvládnout?
         - Jaká byla spolupráce s OHA?
         - V čem spatřují pozitiva a v čem negativa schvalovací procedury
         - Co by navrhovali změnit na schvalovací proceduře

11:00-11:25
Š. Kabátek (ředitel odboru XVI, NKÚ):
          Prosazování 3E v rozvoji eGovernmentu, prezentace ke stažení

         - Význam architektonických principů VS ČR pro naplnění zásad 3E
         - Neefektivní eGovernment vs. efektivní veřejná správa
         - Kontrolní činnosti NKÚ zaměřená na eGovernment 

11:25-11:50
Z. Dutý (obchodním ředitel pro eGovernment, AutoCont CZ):
          Nástroj na generování formulářů pro schvalovací proces dle UV 889/2015, prezentace ke stažení

         - Představení nástroje, který umožňuje automatizovat generování potřebných podkladů nezbytných pro úspěšné podání žádosti dle UV 889/2015
         - Možné směry optimalizace celého procesu práce s modely v souladu s národním architektonickým plánem.

11:50- 12:30
Přestávka s občerstvením

12:30-13:00
V. Mach (ředitel pro vnější vztahy v regionu CEE, Microsoft):
         Legislativní doporučení na podporu cloudu pro Informační koncepci ČR, prezentace ke stažení

         - Digitální transformace aneb proč mají cloudové služby potenciál vyřešit některé z největších problémů, kterým svět čelí
         - Z jakých principů vychází „Cloud pro lepší svět“ (A Cloud for Global Good), v němž deklaroval Microsoft svůj příslib vytvořit důvěryhodnější a odpovědnější cloud, který bude dostupný pro každého
         - Legislativní doporučení na podporu cloudu, které by měla státní koncepce řešit 

13:00 – 13:25
P. Hrabě (externí pracovník odboru hlavního architekta, MV ČR):
         Cíle připravované Informační koncepce ČR, prezentace ke stažení
         - Proč je koncepce obsahující pravidla řízení pro tvorbu strategií, pořizování a provoz IS od úrovně vlády až po úroveň obcí potřebná
         - Co by měla koncepce obsahovat a na jakých principech by měla být postavena 

13:25 – 14:45
         Panelová diskuse k Informační koncepci ČR
         Účastníci panelu:
           O. Felix (MV ČR)
           P. Hrabě (MV ČR)
           P. Hrdlička (IBM)
           Z. Jiříček (Microsoft)
           J. Strouhal (MV ČR)
           Z. Zajíček (ICT Unie) 

14:45 Závěr konference ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Zaměstnanci MV ČR 0,- Kč
Zaměstnanci a studenti vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2

číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 16004
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 6.12.2016 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou)Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:

ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426