Centrum pro výzkum informačních systémů

Podnikové informační systémy představují nenahraditelný nástroj k řízení každé moderní firmy. V současné době jsou považovány za samozřejmou součást podnikové infrastruktury, na niž jsou vynakládány značné finanční prostředky. Neustále se však setkáváme s rozdílnými, dokonce až rozporuplnými názory, a to snad na každou záležitost, která se jich dotýká. Hlavní příčinu spatřujeme především ve velkých rozdílech v informovanosti a úrovni znalostí, ať už mezi zákaznickými firmami a dodavatelskými organizacemi, nebo mezi uživateli a managementem jednoho podniku, stejně tak, jako mezi odborníky z praxe a akademické sféry.

Domníváme se, že tomu tak je z několika důvodů. Především v České republice stále chybí odborníci dostatečně vzdělaní v této oblasti. Zatímco v knihkupectvích naleznete řadu publikací o marketingu, účetnictví nebo psychologii, knihy o řízení a plánování výroby nebo tvorbě datových skladů a podpoře rozhodovacích procesů musíte objednávat v zahraničí. Rovněž vysoké školy až na čestné výjimky neposkytují dostatek prostoru pro rozvíjení oborů souvisejících s podnikovou informatikou a systémovou vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti. Chybí také autoři odborných publikací, znalci moderních informačních technologií a zároveň prostředí českých výrobních i obchodních firem.

Posláním odborné sekce CVIS (www.cvis.cz) je posilovat informační a znalostní bázi v oboru podnikové informatiky, podpořit a rozvíjet dosavadní činnost ČSSI v této oblasti.

CVIS své poslání hodlá uskutečňovat těmito záměry:

  • Sdružovat uživatelské organizace a dodavatelské firmy s profesním zájmem o podnikové informační systémy a vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti.
  • Sdružovat doktorandy, asistenty i diplomanty, podnítit jejich snahu a podpořit odborný růst v oboru podnikové informatiky i nabytí praktických zkušeností pro své budoucí povolání.
  • Být nejen pojítkem mezi mladými budoucími odborníky a podnikovou praxí, ale přímo je získat k systematické spolupráci na vědecko-výzkumné a publikační činnosti v rámci CVIS.
  • Podporovat a systematicky mapovat rozvoj podnikových IS/IT produktů na českém trhu – dosáhnout vytvoření platformy pro systémový výzkum ERP, APS/SCM, CRM a DW/BI aplikací.
  • Popularizovat činnost CVIS i celé ČSSI u odborné i laické veřejnosti vědecko-výzkumnými aktivitami, jejich veřejnou prezentací a odbornou publikační činností.

 

Předseda sekce: Petr Sodomka petr.sodomka@cvis.cz