Competitive Intelligence

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
13.02.2009

Competitive Intelligence představuje systémovou integraci hned v několika aspektech.
Především v tom, že CI je interdisciplinární obor. Integruje znalosti a dovednosti ve využívání speciálních informačních technologií a současně vyžaduje znalosti zaměřené spíše na měkké faktory, tj. na potřeby zákazníků, psychologii kupujícího, chování konkurentů, na zkoumání společenských trendů a na měnící se podmínky ve společnosti vůbec.
Z informatického hlediska je pro CI charakteristické, že sice využívá a analyzuje především informace nacházející se mimo organizaci, ale v následné syntéze integruje znalosti získané z těchto externích informačních zdrojů s interními informačními zdroji tak, aby se dospělo ke konsistentním a reálným závěrům a doporučením.
V neposlední řadě je integračním aspektem to, že při řízení CI se jedná o integraci informačního a znalostního managementu.
CI je obor, který je ve vyspělých zemích pěstován již přes 20 let a v rámci kterého vznikli specialisté/profesionálové, kteří buď pracují v příslušných odborných interních útvarech organizací, nebo v poradenských organizacích. Tito odborníci vzešli jak z oblasti informatiky, tak i z oblastí marketingu, strategického řízení a psychologie a vyžadují se od nich určité specifické schopnosti a dovednosti.
Profesionál v CI je především znalostním pracovníkem, jehož práce se nejvíce podobá práci investigativního novináře se značným instinktem a intuicí.
Měl by to být:
• Zkušený informační pracovník, protože každý CI projekt začíná rozsáhlým výzkumem informačních zdrojů.
• Musí mít široké teoretické znalosti z různých oborů od finančních analýz přes znalosti technicko/technologické, legislativní až po politické.
• Měl by být velmi zkušený v provádění rozhovorů, protože když soustředí dostatečné množství relevantních informací a poznatků, pak je nutné tyto konfrontovat, resp. verifikovat se znalostmi širokého okruhu kompetentních spolupracovníků.
• Musí být přesvědčivý v argumentaci, protože rozsáhlé kolekce informací a jejich sofistikované analýzy jsou k ničemu, když je CI profesionál neumí vhodně presentovat kompetentním manažerům
• Nesmí se bát být nositelem špatných zpráv, protože s globální otevřeností trhů zákonitě rostou hrozby a rizika všeho druhu, roste hrozba nečekaných nepříjemných událostí které by měl profesionál CI včas indikovat.
Náš seminář je pořádán ve spolupráci s předními společnostmi, které se profesionálně zabývají CI. Jde o společnosti KOMIX, TOVEK, COMINTELL, Newton Media a Thomson Reuters. Já bych chtěl představitelům těchto společností za tuto podporu poděkovat.