Enterprise Architektura v české veřejné správě

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
23.09.2015

Prezentace ke stažení jsou u jednotlivých bodů programu níže.

Začátek konference v 13:00 h, ukončení 18:00 h (registace od 12:30 h).

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, místnost RB 101 (v Rajské budově), nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)


Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
ve spolupráci s MV ČR, VŠE v Praze
a s podporou partnerů konference Asseco, Autocont, BiZZdesignIBM, KPMG a Rowan Legal.

 

            

               

           

 


Cíle konferencí společně organizovaných ČSSI a MV ČR

ČSSI a MV ČR se dohodly, že v letech 2015-16 uspořádají několik konferencí zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě ČR. Cílem každé konference bude analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskuse na konferenci navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a zhodnotit jejich plusy a mínusy.

Účastníky konference budou manažeři veřejné správy, odborníci na danou problematiku z firem a z vysokých škol. Předpokládaný počet účastníků bude 90 - 100.

Konference budou mít různá témata, ale shodnou strukturu. Bude se jednat o půldenní akce. Struktura každé konference bude následující:

 • úvodní přednáška experta z některé české univerzity – shrne danou problematiku a zahraniční zkušenosti, identifikuje hlavní problémy aktuálního stavu v ČR a uvede otázky, na které bude seminář hledat odpovědi
 • 3-4 přednášky manažerů z veřejné správy – interní pohled veřejné správy na řešenou problematiku
 • 3-4 přednášky expertů z firem – externí pohled a jejich doporučení
 • diskuse účastníků konference, která vyústí identifikací možných cest řešení dané oblasti a identifikací konsensuálních a rozporných stanovisek

První z těchto konferencí na téma Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě proběhla 8.6.2015.

Otázky, na které bude tato první konference hledat odpovědi:

 • Jaké jsou cíle realizace národní architektury (Government Enterprise Architecture – GEA) v ČR?
 • K jakým klíčovým manažerským rozhodnutím lze GEA využít?
 • Jaké zkušenosti, pozitiva a problémy přinesly implementace GEA v jiných zemích?
 • Jaké jsou základní principy tvorby GEA v ČR?
 • Jaký je plán a organizace řešení GEA v ČR?
 • Jaký vliv bude mít GEA na plánování a schvalování IT projektů ve veřejné správě?
 • Jaké jsou požadavky na vytváření a provoz architektonických kanceláří na jednotlivých resortech? Které resorty, kraje a obce již zahájily práce na GEA?
 • Jaké vazby na GEA musejí respektovat architektury vytvářené na jednotlivých resortech, krajích a obcích?
 • Jaké jsou dosavadní zkušenosti řešitelů?
 • Jaké informace a podporu očekávají od Odboru hlavního architekta?
 • Jaká je závaznost GEA z pohledu právního řádu ČR

PROGRAM

J.Strouhal (MV ČR):
         Co MV ČR očekává od semináře zaměřeného na enterprise architekturu veřejné správy

P.Hrabě (VŠE, BiZZdesign):
         Národní architektura veřejné správy v ČR – zahraniční zkušenosti a z nich vyplývající návrhy pro ČR

         prezentace ke stažení
         - Přehled zemí, ve kterých se GEA řeší
         - Stav a výsledky řešení ve vybraných zemích
         - Z toho vyplývající návrhy pro ČR

P.Kuchař (MV ČR, Odbor hlavního architekta): 
         Role OHA při řešení GEA v ČR

         prezentace ke stažení
         Závazné principy budování GEA v ČR
         Aktuální stav prací na architektuře veřejné správy ČR

O.Felix (MV ČR, Odbor hlavního architekta):
         Architektonické vzory používané ve veřejné správě ČR
         
prezentace ke stažení
         - Typy vzorů
         - Závaznost použití vzorů
         - Plán dalších prací

M.Marčan (MPO), Z.Dutý (Autocont), M.Polehňa (Asseco):
         Stav řešení EA na MPO

         prezentace ke stažení
         - Co očekává MPO od využití EA
         - Co očekává MPO od OHA
         - Aktuální stav řešení
                - představení projektu „Zajištění optimalizace IT architektury“
                - základní rámec projektu (cíle, dotčené subjekty, obsah)
                - specifika řízení projektu (evangelizace, komunikace, koordinace)
                - kontext projektu (vazba na Národní architektonický plán, aktivity OHA)

R. Baxa (MPSV):
         Stav řešení EA na MPSV

         prezentace ke stažení
         - Co očekává MPSV od využití EA
         - Co očekává MPSV od OHA
         - Aktuální stav řešení

T.Vašica (Moravskoslezký kraj): 
         Stav řešení EA na MSK

        prezentace ke stažení
         - Představení projektového záměru
         - Co očekává MSK od OHA
         - Co může OHA očekávat od MSK
         - Aktuální stav řešení

L. Fábryová, J. Voříšek (Ministerstvo financí SR / KPMG): 
         Zkušenosti se zaváděním a řízením EA ve veřejné správě Slovenska

         prezentace ke stažení
         Historie budování architektonické kanceláře při Ministerstvu financí SR
         Aktuální stav EA veřejné správy na Slovensku
         Ukázka klíčových výstupů EA
         Přínosy EA pro veřejnou správu

J. Donát (ROWAN LEGAL):
         Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR

         prezentace ke stažení
         - Jak se právní řád dívá na otázku enterprise architektury v oblasti veřejné správy
         - Jak je zakotvena jeho závaznost či vynutitelnost?
         - Které rezorty a orgány mají svou působnosti v oblasti enterprise architektury
         - Jaké jsou dosavadní zkušenosti v praxi?
         - Jaké jsou zkušenosti s právní úpravou v zahraničí?


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Zaměstnanci MV ČR a studenti vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2

číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 15009
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 20.9.2015 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou)Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Přijetí přihlášky poštou nebude potvrzováno
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

 

Bližší informace na adrese:
ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka_na_konferenci_GEA.pdf484.54 KB