Katalog knih

Společnost spolupracuje s řadou autorů a vydavatelství na přípravě odborných publikací.

 

Competitive Intelligence, aneb jak získat konkurenční výhodu

Autor: 
Zdeněk Molnár

Kniha „Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu“ je první česky psanou monografií, která je věnována poměrně novému pojmu, který se v češtině někdy označuje jako konkurenční zpravodajství a který vznikl v USA koncem sedmdesátých let minulého století. Účelem knihy je proto především podat čtenářům ucelený a zevrubný přehled o tom, co je a co není Competitive Intelligence a inspirovat resp. motivovat je k tomu, aby metody a postupy Competitive Intelligence nejen dále studovali ale především využívali.
Kniha ukazuje, jak systematickou realizací tzv. „zpravodajského cyklu“ může být dosaženo hlavního cíle Competitive Intelligence, tj. zvýšení a udržení konkurenceschopnosti organizace a snížení rizika porážky v konkurenčním boji.

Tvorba informačních systémů

Autor: 
Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová a kol.

Publikace shrnuje současné poznání v oblasti analýzy a návrhu podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím Manažer rozvoje a provozu IS/ICT, Vývojář / IS architekt, Byznys analytik / architekt. Monografie se zabývá rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) v dnešním světě, analyzuje vztah byznysu a informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a argumentuje některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické přístupy k budování IS a přístupy založené na službách. Podrobný popis disciplín tvorby IS je založen na metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu. Dále jsou popsány metody a notace modelování informačních systémů (procesní, funkční, datové modelování, modelování objektů a další).

Digitální cesta k prosperitě

Autor: 
Ota Novotný, Jiří Voříšek

Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s ČSSI a s ICT Unií založila iniciativu „Digitální cesta k prosperitě“, jejímž primárním cílem je objektivně analyzovat potenciál informačních a komunikačních technologií pro podporu konkurenceschopnosti České republiky. Jedním z hlavních výsledků iniciativy „Digitální cesta k prosperitě“ v roce 2011 je tato publikace, která ve formě kratších studií či rozsáhlejších analytických materiálů přináší objektivní pohled na možnosti podpory konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím ICT, současný stav ICT sektoru či pozici ČR z hlediska digitální konkurenceschopnosti. Zaměřuje se také na hledání způsobu stanovení přínosů ICT iniciativ a na představení zajímavých případových studií, které by se mohly stát inspirací i pro naši zemi.

Principy a modely řízení podnikové informatiky

Autor: 
Jiří Voříšek a kol.

Posláním této knihy je poskytnout stávajícím i budoucím manažerům informace o tom, s jakými problémy se mohou setkat při řízení rozvoje a provozu informačního systému a jaké mohou být postupy řešení těchto problémů. Jejím primárním cílem je osvětlit budoucím ICT manažerům, jak řídit podnikovou informatiku, aby se stala kvalitním partnerem byznysu a aby pomohla zvýšit konkurenceschopnost podniku. Sekundárním cílem je naznačit byznys manažerům, jak využít informační technologie ke zvýšení výkonnosti podniku, resp. veřejné instituce a jak spolupracovat s ICT manažery, aby ICT dobře podporovaly dosažení podnikových cílů.

CIO a podpora byznysu

Autor: 
Jan Dohnal, Oldřich Příklenk

Kniha, která je ojedinělá na českém a slovenském trhu a dlouho zde chyběla, se zaměřuje na klíčové téma podnikové informatiky, kterým je dosažení souladu mezi podnikáním a IT, respektive mezi manažery byznysu a manažery IT. Je určena CIO a dalším pracovníkům podnikové informatiky, pracovníkům z procesů byznysu, kteří s IT spolupracují, a studentům VŠ. Její velkou předností je řada případových studií z ČR a SR. První část knihy se věnuje vývoji vztahu mezi byznysem a podnikovou informatikou a nárokům, které řízení a kultivace tohoto vztahu vyžaduje od managementu informatického útvaru. Druhá část se věnuje úlohám CIO v řízení podnikové informatiky, ukazuje, jak by CIO měl analyzovat potřeby byznysu a uspokojovat je při strategickém a taktickém řízení informatiky a své záměry zpět prezentovat managementu byznysu. Třetí část pak shrnuje nejlepší praktiky IT Governance, doporučuje, jak vybírat a řídit spolupracovníky v IT útvaru a jak řídit sourcing a náklady v podnikové informatice.

Efektivní správa dokumentů. Co nabízí Enterprise Content Management

Autor: 
Renáta Kunstová

Publikace analyzuje možnosti jednotlivých součástí aplikací tvořících systémy pro rízení podnikového obsahu (ECM, Enterprise Content Management). Je určena pro manažery podniků, kteří se rozhodují, jakým směrem orientovat tyto aplikace mající v podnicích infrastrukturní charakter. Publikace rovněž podává přehled o všech významných zákonech, normách a předpisech, které musí aplikace ECM respektovat. Obsahuje rovněž doporučené postupy při výběru a implementacích ECM aplikací. Největší pozornost je věnována aplikacím pro správu dokumentů, ale dostatečně detailní charakteristiky jsou k dispozici i pro aplikace pro řízení webového obsahu, řízení digitálního obsahu, řízení pracovních toků a celé řady dalších.

Další informace najdete přímo u nakladatele.

Podniková informatika, 2. přepracované vydání

Autor: 
Libor Gála, Jan Pour, Zuzana Šedivá

Publikace podává komplexní přehled o informačních a komunikačních technologiích a jejich aplikacích v podnikových informačních systémech. Upozorňuje na podstatné charakteristiky aplikací kancelářského charakteru (např. textových nebo grafických editorů, kalkulátorů ap.) aplikací infrastrukturních pro řízení podnikového obsahu, aplikací celopodnikových (ERP), elektronického podnikání, nebo analytických aplikací (business intelligence). Speciální oddíly publikace jsou věnovány metodám při implementacích uvedených typů aplikací a základním principů řízení podnikové informatiky.

 

XML technologie - Principy a aplikace v praxi

Autor: 
Irena Mlýnková, Jaroslav Pokorný, Karel Richta, Kamil Toman, Vojtěch Toman, Martin Nečaský

Obálka knihy XML technologie - Principy a aplikace v praxiOjedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze. Kniha je zacílena zejména na profesionály využívající technologie XML v rámci aplikací, ovšem i začátečníci v knize naleznou potřebný úvodní materiál. Rozsáhlý prostor je věnován jazykům pro popis a zpracování XML dat, jako jsou XML Schema, XPath, XSLT a XQuery, který slouží k dotazování nad XML daty v XML databázích.

Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy; Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů

Autor: 
Milena Tvrdíková

Obálka knihySrozumitelná publikace nabízí ucelený přehled o současných možnostech efektivního využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve firmách a jiných organizacích. Manažeři, podnikatelé, studenti VŠ a další uživatelé informačních systémů (IS) se seznámí s možnými přístupy k aktualizaci IS a ICT, s klíčovými aplikacemi, s informačními systémy pro řízení podniků, aplikacemi pro ukládání a analýzu dat, se zajišťováním datové kvality a významu metadat. Autorka se věnuje i problematice CRM a CPM systémů.

Lidské zdroje v ICT

Autor: 
Petr Doucek, Ota Novotný, Iva Pecáková, Jiří Voříšek

Obálka knihy - Lidské zdroje v ICTZa padesát let od výroby prvního počítače se z ICT (informačních a komunikačních technologií) stal jeden z rozhodujících faktorů růstu a produktivity vyspělých ekonomik. ICT sektor například v roce 2003 zaměstnával v zemích OECD přes 17 milionů pracovníků a nelze konstatovat, že by opravdu kvalifikovaných odborníků byl v této oblasti dostatek. Proto může být vyšší využívání ICT v ekonomice pro Českou republiku strategickou výhodou.