Národní strategie cloud computingu České republiky

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
29.04.2016

Prezentace ke stažení naleznete u jednotlivých bodů programu níže.

Začátek konference v 9:00 h, ukončení 16:00 h (registrace od 8:30 h).

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Vencovského aula - nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)


Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
ve spoluprácei s MV ČR a VŠE v Praze
a s podporou partnerů konference
CiscoIBMKPMG, Microsoft a Oracle.

                            

                            

    

 


Cíle konferencí společně organizovaných ČSSI, VŠE a MV ČR

ČSSI a MV ČR se dohodly, že v letech 2015-16 uspořádají několik konferencí zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě ČR. Cílem každé konference bude analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskuse na konferenci navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a zhodnotit jejich plusy a mínusy.

Účastníky konferencí jsou manažeři veřejné správy, odborníci na danou problematiku z firem a z vysokých škol.

Konference mají různá témata, ale shodnou strukturu:

 • úvodní přednáška experta z některé české univerzity – shrne danou problematiku a zahraniční zkušenosti, identifikuje hlavní problémy aktuálního stavu v ČR a uvede otázky, na které bude seminář hledat odpovědi
 • 3-4 přednášky manažerů z veřejné správy – interní pohled veřejné správy na řešenou problematiku
 • 3-4 přednášky expertů z firem – externí pohled a jejich doporučení
 • diskuse účastníků konference, která vyústí identifikací možných cest řešení dané oblasti a identifikací konsensuálních a rozporných stanovisek

Dosud proběhly konference na tato témata:

Dubnová konference se zaměří na projednání Národní strategie cloud computingu, jejíž realizace přinese značné ekonomické úspory nákladů na ICT služby a současně podstatné změny ve výběru a v provozování ICT služeb ve veřejné správě.


Otázky, na které bude hledat odpovědi tato konference

 • Jaké jsou cíle a obsah Národní strategie cloud computingu ČR?
 • Jaké připomínky mají ke Strategii jednotlivé resorty a jaké připomínky má ICT průmysl? V čem se shodují a v čem se rozcházejí?
 • Jaké jsou legislativní podmínky realizace Strategie?
 • Jak jsou na poskytování služeb Government cloudu připravena státní datová centra a jak jsou připraveni komerční poskytovatelé?
 • Jaké jsou pozitivní a negativní zkušenosti jiných zemí s realizací Government cloudu?

PROGRAM

9:00-9:15
J. Strouhal (MV ČR):
         Co MV ČR očekává od této konference

         - aktuální aktivity MV ČR v oblasti řízení služeb veřejné správy
         - jaké cíle sleduje MV ČR realizováním Národní strategie cloud computingu

9:15-9:45
J. Voříšek (MV ČR, VŠE, ČSSI):
          Strategie eGovernment cloudu (eGC) – zahraniční zkušenosti a motivace pro ČR, prezentace ke stažení

         - proč přistoupily vyspělé země k budování eGC a jaké mají výsledky
         - možné varianty struktury eGovernment cloudu – státní cloud, komerční cloud, jejich výhody a nevýhody
         - principy, na kterých byly zahraniční strategie postaveny, jejich výhody a nevýhody

9:45-10:15
M. Tůma (MV ČR):
          Představení aktuální verze Národní strategie cloud computingu,
 prezentace ke stažení
         - cíle strategie
         - struktura eGovernment Cloudu (eGC) v ČR a pravidla jeho fungování
         - přípravná fáze – projekt eGC, subjekty zapojené do projektu
         - fáze migrace stávajících aplikací do eGC s využitím služeb IaaS a PaaS
         - fáze postupné standardizace provozovaných aplikací využitím služeb SaaS

10:15-10:45
Z. Jiříček, V. Koudele (Microsoft):
         eGC snadno a rychle
prezentace ke stažení
         - proč komerční cloud
         - multiplatformní a otevřený cloud
         - scénáře pro hybridní cloud
         - požadavky na zabezpečení a transparentnost smluvních podmínek
         - poznatky ze zahraničí - z čeho se učit a neučit

10:45-11:15
P. Leština (IBM): 

         eGov cloud pohledem IBMprezentace ke stažení
         - IBM komentáře k dokumentu "Národní strategie cloud computingu"
         - referenční architektura pro cloud, hybrid cloud a g-cloud
         - implementace g-cloudu v zahraničí - zkušenosti z implementací (CalCloud - California Cloud a další)
         - doporučení a zkušenosti z IBM projektů 

11:15-11:45
J. Voříšek (KPMG):
         vývoj britského G-Cloudu
prezentace ke stažení
         - aktuální stav britského G-Cloudu
         - porovnání vůči předchozím iteracím G-Cloudu
         - poučení z dosavadního vývoje pro ČR

11:45-12:30
Přestávka s občerstvením

12:30-13:00
J. Krejčí, (ORACLE):
         Government Cloud - zkušenosti a přístupy
prezentace ke stažení
         - zkušenosti zahraničních Government Cloud projektů
         - bezpečnost Cloudových služeb a ochrana dat
         - možné přístupy - budování  a čerpání Cloudových služeb

13:00-14:30
         Panelová diskuse:

M. Tůma (MV ČR), M. Hejna (MF ČR) J. Šmíd (NBÚ), J. Přerovský (OZ ČP), P. Solský (ÚHOS), Z. Zajíček (ICT Unie), P. Hrdlička (Svaz průmyslu a dopravy), P. Koubský (publicista)
 Otázky do panelu (cílem panelu je identifikovat otázky, které bude muset vyřešit projekt eGC, a současně identifikovat možné varianty odpovědí na tyto otázky):
         - kdo a jakým způsobem (zákon, vyhláška,…) by měl určit minimální požadavky na datová centra státního a komerčního cloudu (umístění, bezpečnost, certifikace,…)?
         - kdo a jakým způsobem by měl určit, které služby mají být poskytovány výhradně ze státního cloudu?
         - kolik datových center by měl zahrnovat státní cloud a jak by mělo být využito technologií stávajících datových center?
         - mohou si služby státního a komerčního cloudu konkurovat nebo mají být disjunktní?
         - kdo a jakým způsobem by měl poptávat služby komerčního cloudu (máme využít postupy používané v G-cloudu Velké Británie)?
         - jaká pravidla využití eGC mají platit pro státní instituce a jaká pro kraje, města a obce?
         - jsou pravidla „cloud only“ pro služby státního cloudu a „cloud first“ pro služby komerčního cloudu vhodná pro ČR?
         - bude eGC vyžadovat úpravy legislativy (horizontální a vertikální spolupráce státních institucí, rámcová smlouva a zkrácené výběrové řízení služeb komerčního cloudu apod.)?
         - jak a kdo by měl certifikovat služby eGC?
         - jaké požadavky by měl splňovat portál eGC?

14:30 – 14:40
         Závěr konference


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Zaměstnanci MV ČR 0,- Kč
Zaměstnanci a studenti vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2

číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 16004
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 25.4.2016 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou)Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:

ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka na konferenci o NSCC.pdf462.74 KB