Odborná skupina legislativní a právní

Mezi základní úkoly odborné skupiny legislativní a právní patří:

  • Iniciovat a organizačně zabezpečit pravidelná setkání odborníků v oblasti IT, jejichž účelem bude sjednocování právních stanovisek k platné právní úpravě, sjednocování výkladu a identifikace oblastí, kde je možný a legitimní alternativní výklad určitých právních ustanovení. Jako doporučení odborníci byli jmenováni Doc. Ing. Vladimír Smejkal, JUDr. Jiří Zeman, Doc. JUDr. Martin Vlček, Ing. Zbyněk Loebl, LLM, Doc. JUDr. Martin Boháček, JUDr. Tomáš Sokol, Doc. JUDr. Jindřiška Holcová, JUDr. Martin Šebek a JUDr. Martin Maisner. Přítomní zároveň pověřují JUDr. Maisnera návrhem systému schůzek, přičemž doporučují případně rozšířit okruh pozvaných a jako vhodné místo k setkávání doporučují půdu VŠE.
  • Brzké zřízení skupiny rozhodců specializovaných na oblast IT při stálém Rozhodčím soudu při HK považuje sekce nejen za záslužné a chvályhodné, ale především za kriticky nutné a mimořádně potřebné vzhledem k tomu, že při současné rychlosti české justice není možno spory v oblasti IT řešit klasickou soudní cestou. V případě, že by cesta zřízení skupiny specializovaných rozhodců nebyla při jednání s vedením stálého Rozhodčího soudu schůdná, je nutné zahájit jednání s jiným subjektem nebo sdružit prostředky a učinit kroky k založení jiného rozhodčího soudu schopného řešit spory v oblasti IT kvalifikovaně. LPS proto pověřuje JUDr. Martina Maisnera dalším jednáním s vedení Rozhodčího soudu HK a k tomu, aby případně navrhl vedení RS HK vhodné kandidáty na rozhodce.
  • LPS bude fungovat pokud možno neformálně a koordinátor bude o činnosti informovat členy LPS z řad členů ČSSI a přizvané odborníky jednak v časové návaznosti na pravidelná setkání odborníků, jednak vždy, když dojde k pokroku v plnění jednotlivých stanovených cílů LPS.

Zakládajícími členy LPS jsou tito členové ČSSI (v abecedním pořadí): FPM, IDS Scheer ČR, s.r.o., ITG, s.r.o., LogicaCMG s.r.o., NESS Czech s.r.o., SAP ČR, spol. s r.o., VŠE KIT.

 

Předseda sekce Martin Maisner maisner@rowanlegal.com