Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS

Autor: 
Jiří Voříšek a kolektiv

Obálka knihy - Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS

Tato publikace je věnována problematice smluv a při její tvorbě vycházeli autoři z následujících úvah:

  • situace v regulaci právních vztahů v oblasti informačních technologií je v ČR spíše neutěšená, na rozsah a o bsah platné právní úpravy spoléhat nelze, protože žádná z existujících právních disciplín (ať již oblast práva autorského, obchodního či občanského) oblasti informačních technologií nevyhovuje a řadu podstatných specifik pomíjí,
  • zásadní legislativní iniciativu ze strany zákonodárců nelze v současné době očekávat,
  • komplexní dodávky informačních systémů s uplatněním služeb typu systémová integrace představují z pohledu právního zajištění velmi ucelenou a komplikovanou úlohu,
  • standardizace a kultivace vztahu dodavatel - zákazník může výrazně přispět k efektivní aplikaci nejnovějších komunikačních a informačních technologií v ČR.

Z pohledu smluvních jednání v oblasti dodávek informačních a komunikačních technologií existují tři skupiny subjektů - dodavatelé informačních technologií, zákazníci a konzultační firmy.

První skupina - dodavatelské firmy - jsou na tom teoreticky nejlépe. Zpravidla mají možnost využít zkušeností jak specializovaných právních a konzultačních firem, tak v řadě případů využívají zahraničních vzorů a zkušeností (což ovšem někdy způsobuje import cizorodé obchodní a právní kultury do lokálních obchodních vztahů) a v neposlední řadě si mohou dovolit vypracovat smluvní strategii a strukturu, která nejen že jejich obchodní případy právně zabezpečí, ale do značné míry je i součástí produktové nabídky a obchodní kultury firmy. To se samozřejmě týká zejména firem větších či dceřinných firem nadnárodních společností. Dodavatelské firmy střední a menší disponují menšími zdroji a zkušenostmi pro vypracování vlastní smluvní struktury na optimální úrovni.

Druhou skupinu tvoří zákazníci. Ti jsou v podstatně horší situaci. V prvé řadě se primárně zabývají svým hlavním předmětem činnosti, kterým nejsou informační technologie ani specifické zvláštnosti obchodních vztahů v této oblasti. Smlouvu o dodávce informačních technologií či systémové integraci projednávají a uzavírají poprvé či podruhé v životě. Finančně silní zákazníci zde mají opět možnost využít renomovaných specialistů (a nést nemalé náklady), střední a menší zákazníci jsou opět limitováni prostředky, zkušenostmi a v neposlední řadě i účelností vynaložených nákladů v návaznosti na velikost investice.

Třetí skupinu tvoří konzultační firmy, kam lze zahrnout i právníky. Tato skupina by měla být v podstatě s nejasností a neúplností právní úpravy spokojena, neboť jim svým způsobem nechává volné pole působnosti a zvyšuje poptávku po jejich službách. Paradoxně právě tato skupina pociťuje nedostatek právní úpravy nejpalčivěji, neboť každý specialista ať již právník, poradce nebo konzultant potřebuje jasný právní rámec, v němž se lze pohybovat a vytvářet, budovat a upravovat specifické právní vztahy. Neexistence určitého právního standardu jejich práci spíše brzdí a komplikuje, než aby ji usnadňovala.

V diskusích o formě této publikace jsme se nakonec rozhodli příručku rozčlenit do dvou částí. První část ve formě "checklistu" definuje "co" by mělo být ve smlouvě na komplexní dodávku informačního systému s uplatněním služeb typu systémové integrace obsaženo. Druhá část "Všeobecné obchodní podmínky" navrhuje "jak" je možné standardním způsobem tyto záležitosti řešit tak, aby smlouva byla vyvážená pro obě smluvní strany.

"Checklist" smlouvy na návrh a dodávku informačního systému představuje komplexní seznam problémů, jejichž řešení by smlouva neměla pomíjet a které by ve smlouvě nebo v systému smluv měly být upraveny. Neexistence úpravy kteréhokoliv z těchto bodů by měla mít velmi vážný důvod, vzhledem k tomu, že zpravidla chybí zákonné ustanovení, ke kterému by se bylo možno bez rizika uchýlit.

"Všeobecné obchodní podmínky" představují návrh smluvní formulace a úpravy jednotlivých problémů z pohledu obou stran tak, aby byly vztahy zákazníka a dodavatele vyvážené. Nejedná se o substituci zákona ani smlouvy ale spíše o pomůcku k nalezení formulací či základu smluvních ustanovení, na nichž lze vybudovat smluvní základ postihující specifika každého obchodního případu.

Příručka má být pomůckou manažerům a odborným pracovníkům, kteří připravují, projednávají a uzavírají smlouvy související s dodávkou informačních technologií a má za cíl umožnit:

  • kvalifikované vyhodnocení předložených návrhů smluv protistranou co do úplnosti a úrovně zpracování návrhu smlouvy,
  • srovnání navrhované smluvní úpravy s alternativními způsoby řešení ve Všeobecných obchodních podmínkách,
  • kvalitní přípravu na smluvní jednání, eventuelně konkrétní zadání poradcům či právníkům,
  • přímé využití vhodných formulací pro úpravu projednávané smlouvy ať již přímo, nebo jako referenčního materiálu.

Na přípravě příručky s různou formou podílela řada odborníků z oblasti IS/IT i z oblasti práva. Příručka je výsledkem jejich zkušeností získaných během posledních deseti let při řešení obchodních vztahů v oblasti informačních technologií v této zemi. Autoři nevylučují, že odborná veřejnost bude mít na některá doporučení příručky různé názory. Pokud by význam příručky spočíval i jen v tom, že se o jejím obsahu rozvine polemická diskuse, domníváme se, že i to by přispělo ke zkvalitnění obchodních a právních vztahů v této oblasti.

Na zpracování "Checklistu smlouvy na návrh a dodávku informačního sytému" se podílel kolektiv odborníků společnosti Ernst & Young pod vedením Ing. Stanislava Michalíka ve složení Ing. Jiří Voldán, Ing. Jaroslav Hujňák

Na zpracování "Všeobecných dodacích podmínek" se podílel autorský kolektiv advokátní kanceláře Fiala, Profous, Maisner & spol. pod vedením JUDr. Martina Maisnera ve složení Mgr. Petr Hostaš ,Mgr. Michal Čížek, Mgr. Petra Vlachová, Mgr. Petr Hrdlička,

Jako hlavní konzultanti a oponenti se na přípravě publikace podíleli Prof. Jiří Voříšek, CSc., Zbyněk Loebl, LLM., Ing. Jan Kubát, JUDr. Martin Šebek

Poděkování náleží řadě dalších konzultantů, s nimiž byla probírána jednotlivá ustanovení či části obchodních podmínek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1. vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
ČSSI
Rok: 
2000
Počet stran: 
51
ISBN: 
80-245-0040-X