Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
12.02.2016

Prezentace ke stažení naleznete u jednotlivých bodů programu níže.

Fotografie ze semináře...

Začátek konference v 9:00 h, ukončení 15:00 h (registrace od 8:30 h).

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Likešova aula - nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)


Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
ve spolupráci s MV ČR, VŠE v Praze
a s podporou partnerů konference Microsoft a BDO IT.

                            

      


Cíle konferencí společně organizovaných ČSSI, VŠE a MV ČR

ČSSI a MV ČR se dohodly, že v letech 2015-16 uspořádají několik konferencí zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě ČR. Cílem každé konference bude analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskuse na konferenci navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a zhodnotit jejich plusy a mínusy.

Účastníky konferencí jsou manažeři veřejné správy, odborníci na danou problematiku z firem a z vysokých škol.

Konference mají různá témata, ale shodnou strukturu:

 • úvodní přednáška experta z některé české univerzity – shrne danou problematiku a zahraniční zkušenosti, identifikuje hlavní problémy aktuálního stavu v ČR a uvede otázky, na které bude seminář hledat odpovědi
 • 3-4 přednášky manažerů z veřejné správy – interní pohled veřejné správy na řešenou problematiku
 • 3-4 přednášky expertů z firem – externí pohled a jejich doporučení
 • diskuse účastníků konference, která vyústí identifikací možných cest řešení dané oblasti a identifikací konsensuálních a rozporných stanovisek

Dosud proběhly konference: Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě (8.6.2015), Enterprise Architektura v české veřejné správě (23.9.2015), Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti (4.12.2015). Na odkázaných stránkách nalezenete prezentace a závěry z těchto konferencí.


Otázky, na které bude hledat odpovědi tato konference

 • Jak se doposud sledovaly a vyhodnocovaly náklady ICT projektů ve VS? Jaké to mělo
 • důsledky?
 • Co vyplývá z provedené analýzy nákladů komoditních ICT služeb (ERP, HR, e-mail,
 • spisová služba)?
 • Jsou náklady srovnatelných ICT služeb poskytovaných různým orgánům veřejné moci
 • srovnatelné?
 • Jakými cestami zajistit, aby náklady ICT služeb ve VS odpovídaly tržním cenám?
 • Na jakých principech a metodách sledování nákladů je postavena nová metodika výpočtu
 • celkových nákladů ICT služeb ve VS? Jak a kým bude metodika využívána?
 • Proč a na základě jakých kritérií a pravidel bude probíhat schvalování nově
 • navrhovaných ICT projektů ve VS?
 • Jaké termíny pro navrhovatele projektu a pro Odbor hlavního architekta budou platit?
 • Jaké důsledky budou vyplývat, jestliže navrhovaný projekt některá kritéria nebude
 • splňovat?

PROGRAM

9:00-9:15
J. Strouhal (MV ČR):

         Co MV ČR očekává od této konference
         - aktuální aktivity MV ČR v oblasti řízení služeb veřejné správy
         - co MV ČR očekává od sledování a hodnocení celkových nákladů ICT služeb
         - jaké cíle sleduje MV ČR schvalováním ICT projektů ve VS

9:15-9:35
J. Voříšek (VŠE, ČSSI):

         Jak souvisí jednotné sledování nákladů ICT projektů a hodnocení návrhů projektů se schválenou strategií řízení ICT služeb ve VS
         prezentace ke stažení
         - problémy řízení ICT ve VS, které tato konference adresuje
         - která opatření strategie řízení ICT služeb jsou diskutovanými aktivitami realizována
         - jak souvisí sledování celkových nákladů ICT projektů s připravovaným eGovernment Cloudem
         - jak zajišťují jiné země, aby náklady ICT služeb ve VS odpovídaly úrovni trhu

9:35-10:05
T. Kroupa (MV ČR, Odbor hlavního architekta):

         Výsledky průzkumu srovnávajícího náklady obdobných ICT služeb ve VS
          prezentace ke stažení
         - typy komoditních služeb, na který se průzkum zaměřil
         - metodika průzkumu
         - výsledky průzkumu a jejich konsekvence

10:05-10:50
P. Hrabě (MV ČR, Odbor hlavního architekta):

         Nová metodika sledování celkových nákladů ICT služeb ve VS
         prezentace ke stažení
         - rozdíly mezi výdaji a náklady ICT služeb
         - charakteristika nové metodiky sledování celkových nákladů ICT služeb (TCO)
         - použití metodiky v různých situacích (návrh nového projektu, srovnání různých nabídek a variant řešení apod.)

10:50-11:35
P .Kuchař (MV ČR, Odbor hlavního architekta):

         Metodika schvalování navrhovaných ICT projektů – role navrhovatele a role OHA
         prezentace ke stažení
         - úkoly OHA vyplývající s usnesení vlády č. 889 z 2.11.2015
         - cíle schvalování navrhovaných ICT projektů a role OHA při schvalování
         - podklady, které je navrhovatel projektu povinen dodat k posouzení
         - kritéria hodnocení navrhovaných projektů
         - podpora, kterou OHA nabízí navrhovatelům projektů

11:35- 12:10
Přestávka s občerstvením

12:10-13:40
V. Koudele, Z. Jiříček (Microsoft):

         Realistický pohled na TCO sdílených služeb v konkrétních podmínkách veřejné správy v České republice
         prezentace ke stažení
         - úrovně sdílení infrastruktury jako jeden z parametrů TCO (housing, hosting, hypervizor, IaaS, PaaS, SaaS atd.)
         - na co nezapomenout pří výpočtu TCO
         - příklad konkrétního řešení zákazníka využívajícího sdílené služby  v České republice

13:40-14:10
T.Kubíček (BDO IT):

         Hlavní úskalí při stanovení TCO v ICT
         prezentace ke stažení
         - role rizik v konceptu TCO, cena za nekvalitu
         - jaká jsou hlavní úskalí a problémy při využití konceptu TCO
         - proč není cena jako cena aneb časové hledisko

14:10-15:00
         Panelová diskuze


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Zaměstnanci MV ČR 0,- Kč
Zaměstnanci a studenti vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2

číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 16002
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 8.2.2016 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou)Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:

ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka-na-konferenci-schvalovani-ict-projektu-hodnoceni-jejich-nakladu-v-ceske-verejne-sprave.pdf444.79 KB