Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
08.06.2015

Prezentace ke stažení jsou u jednotlivých bodů programu níže. Zápis ze semináře naleznete v příloze.

Fotografie...

Začátek konference v 13:00 h, ukončení 18:00 h (registace od 12:30 h).

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, místnost RB 211 (v Rajské budově), nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)


Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
ve spolupráci s VŠE v PrazeMV ČR
a s podporou partnerů konference AK KŠB, IBM, KPMG a Microsoft

 

          

          


Cíle konferencí společně organizovaných ČSSI a MV ČR

ČSSI a MV ČR se dohodly, že v letech 2015-16 uspořádají několik konferencí zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě ČR. Cílem každé konference bude analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskuse na konferenci navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a zhodnotit jejich plusy a mínusy.

Účastníky konference budou manažeři veřejné správy, odborníci na danou problematiku z firem a z vysokých škol. Předpokládaný počet účastníků bude 90 - 100.

Konference budou mít různá témata, ale shodnou strukturu. Bude se jednat o půldenní akce. Struktura každé konference bude následující:

 • úvodní přednáška experta z některé české univerzity – shrne danou problematiku a zahraniční zkušenosti, identifikuje hlavní problémy aktuálního stavu v ČR a uvede otázky, na které bude seminář hledat odpovědi
 • 3-4 přednášky manažerů z veřejné správy – interní pohled veřejné správy na řešenou problematiku
 • 3-4 přednášky expertů z firem – externí pohled a jejich doporučení
 • panelová diskuse, která vyústí identifikací možných variant řešení dané oblasti a identifikací konsensuálních a rozporných stanovisek

Otázky, na které bude tato první konference hledat odpovědi:

 • Co je cílem sdílených ICT služeb a Government Cloudu (G-cloudu) v ČR?
 • Jaké výhody a nové problémy realizace G-cloudu přinese?
 • Na jaké služby se má sdílení ICT služeb a G-cloud zaměřit (IaaS, PaaS, SaaS, DaaS, zálohování a obnova, konzultační služby …)?
 • Kdo je má poskytovat (jen instituce veřejné správy, jen soukromé subjekty, kombinace obou možností)?
 • Jaké budou použité principy a procedury G-cloudu v ČR (např. cloud first/only, poptávka, nabídka, certifikace nabídnuté služby, omezená doba platnosti smlouvy např. na 2 roky,…)?
 • Jaké právní otázky bude nutné vyřešit před spuštěním G-cloudu (vazba na nový zákon o veřejných zakázkách a legislativu EU)?
 • Jaká má být role Odboru hlavního architekta (OHA), Odštěpného závodu ICT služby České pošty (OZ ČP) a SPCSS (Státní pokladna Centrum sdílených služeb) při realizaci sdílených služeb?
 • Kdo bude investor a z jakých zdrojů?
 • Jak bude financován provoz?
 • Jak má být realizován katalog nabízených sdělitelných služeb (jaké informace má poskytovat a pro jaká rozhodnutí má sloužit)?
 • Bylo by prospěšné vybudovat celostátní katalog aktuálně poskytovaných (provozovaných) ICT služeb (až po úroveň obcí?)?
 • Jak má být realizace sdílených služeb a G-cloudu fázována?

PROGRAM

J.Strouhal (MV ČR):
         Co MV ČR očekává od série seminářů zaměřených na ICT služby ve VS a co očekává od semináře zaměřeného na sdílené ICT služby a G-cloud,  prezentace ke stažení

J.Voříšek (ČSSI, VŠE):
         Sdílené ICT služby a G-cloud v ČR – varianty a podmínky řešení odvozené ze zahraničních zkušeností,  prezentace ke stažení
        - Jaké ICT služby mají být přes G-cloud nabízeny?
        - Kdo a za jakých podmínek je má provozovat?
        - Kdo je může využívat a za jakých podmínek?
        - Jaké jsou hlavní legislativní omezení pro využívání G-cloudu?
        - Jaké úspory můžeme od využití G-cloudu očekávat?

P.Kuchař, O.Felix a R.Piffl (MV ČR, Odbor hlavního architekta):
         Role OHA při stanovení závazné architektury ICT služeb a při realizaci sdílených služeb
,  prezentace ke stažení
        - Aktuální stav prací na architektuře ICT služeb veřejné správy ČR
        - Místo sdílených ICT služeb v architektuře
        - Předpokládaná role OHA při realizaci sdílených ICT služeb a její legislativní zakotvení

J.Přerovský (Odštěpný závod ICT služby České pošty):
         Role OZ ČP při realizaci sdílených služeb a budování G-cloudu
,  prezentace ke stažení
        - Aktuální stav ČP OZ a jeho role v budování eGovernmentu
        - Nutné kroky pro realizaci projektu G Cloudu v ČR
        - Předpokládaná role ČP OZ při realizaci G-Cloudu

H.Weisl (Státní pokladna Centrum sdílených služeb):
         Role SPCSS při realizaci sdílených služeb a budování G-cloudu
,  prezentace ke stažení
        - Aktuální stav SPCSS a jeho role při provozu služeb eGovernmentu
        - Předpokládaná role SPCSS při realizaci G-Cloudu

S.Sobolová (Advokátní kancelář Kocián, Šolc, Balaštík):
         Právní aspekty zavedení G-cloudu
,  prezentace ke stažení
        - Podmínky realizace a využívání G-cloudu vyplývající z připravované nové právní regulace veřejných zakázek
        - Spolupráce zadavatelů, centrální zadávání, in-house zadávání, změny závazků ze smluv na veřejné zakázky
        - Právní poměry mezi zúčastněnými subjekty

J.Voříšek (KPMG):
         Porovnání principů G-cloudů provozovaných v prostředí EU
,  prezentace ke stažení
        - Katalog nabízených služeb
        - Technické parametry nabízených sdílených služeb
        - Způsob nákupu sdílených služeb

Z.Jiříček a V.Koudele: (Microsoft):
         Aplikovatelnost typů sdílených služeb dle systémových požadavků VS a prokazování způsobilosti
,  prezentace ke stažení
        - Jaké typy sdílených služeb připadají v úvahu dle požadavků na důvěrnost, integritu, dostupnost, ochranu soukromí a interoperabilitu.
        - Využitích tržních vs. vlastněných zdrojů dle principu řízení rizik.
        - Prokazování úrovně zabezpečení a ochrany soukromí, parametry dostupnosti v SLA
        - Efektivita multitenantních služeb na úrovni aplikace (SaaS)
        - Technologicky neutrální kritéria pro cenové srovnání infrastrukturních služeb IaaS/PaaS
        - Reference úspěšných projektů VS ve veřejném cloudu

P.Leština (IBM):
         Implementace G-cloudu v zahraničí – referenční případy
,  prezentace ke stažení
        - Příklady implemetace G-Cloudu v zahraničí - IaaS Cloud v USA (California Cloud), Velká Británie, Německo
        - Praktické aspekty implementace, oblasti řešení, přístupy k problematice.

Panelová diskuse
        - Identifikace možných variant řešení G-cloudu a identifikace konsensuálních a rozporných stanovisek účastníků konference 


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Zaměstnanci MV ČR a studenti  vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2

číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 15006
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Vyplnění přihlášky nebo zaslání vyplněné přihlášky do 20.9.2015 - vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

 

Bližší informace na adrese:
ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
CSSI-GCloud_zapis_2015-06-08.docx34.33 KB