Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
04.12.2015

Prezentace ke stažení naleznete u jednotlivých bodů programu níže.

Začátek konference v 9:00 h, ukončení 15:15 h (registrace od 8:30 h).

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Vencovského aula (v přízemí Nové budovy)
nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)


Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
ve spolupráci s MV ČR, VŠE v Praze
a s podporou partnerů konference 
CIEM, ATTN Consulting, ICONTIO.

 

            

              

 


Cíle konferencí společně organizovaných ČSSI, VŠE a MV ČR

ČSSI a MV ČR se dohodly, že v letech 2015-16 uspořádají několik konferencí zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě ČR. Cílem každé konference bude analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskuse na konferenci navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a zhodnotit jejich plusy a mínusy.

Účastníky konferencí jsou manažeři veřejné správy, odborníci na danou problematiku z firem a z vysokých škol.

Konference mají různá témata, ale shodnou strukturu:

 • úvodní přednáška experta z některé české univerzity – shrne danou problematiku a zahraniční zkušenosti, identifikuje hlavní problémy aktuálního stavu v ČR a uvede otázky, na které bude seminář hledat odpovědi
 • 3-4 přednášky manažerů z veřejné správy – interní pohled veřejné správy na řešenou problematiku
 • 3-4 přednášky expertů z firem – externí pohled a jejich doporučení
 • diskuse účastníků konference, která vyústí identifikací možných cest řešení dané oblasti a identifikací konsensuálních a rozporných stanovisek

První z těchto konferencí na téma Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě proběhla 8.6.2015. Druhá na téma Enterprise Architektura v české veřejné správě proběhla 23.9.2015. Na odkázaných stránkách nalezenete prezentace a závěry z obou konferencí.

Ke třetí konferenci byl mezi spoluorganizátory přizván Český institut efektivního managementu, který se podílí na šíření moderních metod řízení na úrovni městských úřadů v Čechách a na Slovensku.


Témata, na které se zaměří tato konference:

 • Standardizace procesů veřejné správy a měření jejich výkonnosti – zahraniční zkušenosti a jejich aplikovatelnost v ČR
 • Vymezení výkonnosti veřejné správy ve vazbě na cíle Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2023 (SRRVS)
 • Projekt Procesní modelování agend VS – struktura programu PMA (I – IV), aktuální stav, získané zkušenosti, plánovaný postup
 • Cíle a možnosti aplikace ukazatelů výkonnosti ve veřejné správě (za jakých předpokladů lze u vybraných agend přejít na financování poskytovatelů služeb na základě objemu a kvality poskytnutých služeb)
 • Pilotní řešení standardizace agendy, cíle a dosavadní zkušenosti
 • Požadavky na připravenost úřadu na standardizaci (a obecně na naplnění SRRVS)
 • Referenční model řízení úřadu – prostředí pro aplikaci standardů
 • Integrovaný systém řízení úřadu

PROGRAM

         Konferenci moderuje J.Voříšek, viceprezident ČSSI

9:00 – 9:10
J.Strouhal (MV ČR):
         Co MV ČR očekává od semináře zaměřeného na standardizaci agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

9:10– 9:40
J.Basl, O.Novotný (KIT-VŠE):

         Přístupy k procesnímu řízení a měření výkonnosti v ČR a v zahraničí,
         prezentace ke stažení
         - Procesní přístupy k modelování agend veřejné správy
         - Měření výkonnosti veřejné správy
         - Zahraniční zkušenosti

9:40 –10:10
R.Vrba (MV ČR, ředitel odboru eGovernmentu):
         Zkušenosti s aplikací procesního řízení do veřejné správy, další postup implementace,
,
         prezentace ke stažení
         - Shrnutí a posouzení dosavadní
         - Aktuální cíle projektů v oblasti procesního řízení a kam míříme
         - Optimalizace procesů, ne popis procesů>

10:10 – 10:40
D.Sláma (MV ČR, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy) :
         Měření kvality služeb veřejné správy
,
         prezentace ke stažení
         - kvalita ve veřejné správě z pohledu strategických dokumentů
         - výsledky průzkumu ohledně metod kvality na městských a krajských úřadech
         - budoucí směřování ceny za kvalitu ve veřejné správě
         - kvalita veřejné správy formou otevřenosti, komunikace a transparentnosti úřadů>

10:40 – 11:10
Přestávka a občerstvení

11:10 – 11:40
R.Fišer (Český institut efektivního managementu):
         Využití referenčního modelu řízení městského úřadu při implementaci standardů agend
,
         prezentace ke stažení
         - Integrovaný systém řízení dle standardu CIMAF® a jeho využit ve veřejné správě
         - Pilotní řešení implementace standardu agendy A121 v podmínkách MÚ Břeclav
         - Příprava systému řízení úřadu na standardizaci agend v kontextu Strategického rámce rozvoje veřejné správy 2014-2020

11:40 – 12:10
K.Černá (ÚMČ PRAHA 13, TAJEMNICE ÚMČ):
         Praktické přínosy aplikace systémů jakosti ( CAF, CSR, START Europe) pro zvýšení výkonnosti zaměstnanců,
         
prezentace bude dodána později

12:10 – 12:40
P. Hrabě (OHA MVČR, VŠE):
         Standardizace agend v kontextu business architektury veřejné správy
,
         prezentace ke stažení
         - Přehled principů a aktuálních výstupů Národní architektury VS ČR (NA VS ČR)
         - Architektura úřadu jako manažerská metoda ve vztahu k ostatním metodám a standardům řízení ve veřejné správě
         - Provázanost PMA a NA - standardizace jednotlivých agend versus systemizace celé veřejné správy – referenční modely veřejné správy
         - Koncepce řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti ve VS ČR ve vztahu PMA a NA
           – měření výkonnosti agend x výkonnosti úřadů x výkonnosti celé veřejné správy

12:40 – 13:10
P. Horák (MVČR, Odbor eGovernmentu):
         Jak dál v PMA?
,
         prezentace ke stažení
         - Je na čase začít řídit, aneb zeptejme se Motoroly.
         - Program PMA - využívání prvků procesního řízení veřejnou správou
         - 4Z -zanalyzuj, zlepši, zafixuj, zaplať…

13:10 – 13:40
Přestávka a občerstvení

13:40 – 14:10
A.Toloch (ATTN):
         Standardizace agend s podporou nástrojů Attis
,
         prezentace ke stažení
         - Přenos požadavků standardu agendy do systému řízení úřadu až na úroveň popisu pracovních míst úředníků
         - Komplexní měření a řízení výkonnosti agendy v hierarchii úřad/agenda/proces/úředník
         - Integrovaný systém řízení kvality úřadu (CAF, ISO 9001, MA21, ČSN 01 0391…) v kontextu standardizace agend

14:10 – 14:40
E. Vařeka (Icontio):
         Od modelu k výkonu – aplikační podpora řízení procesů a projektů úřadu
,
         prezentace ke stažení
         - Podpora řízení projektů ve standardu PRINCE2 je jeho propojení s Referenčním modelem
         - Od procesního modelu k řízení workflow procesu
         - Aplikační podpora standardizace agend nástroji projektového a procesního řízení

14:40 – 15:10
Panelová diskuse (O.Novotný, R.Vrba, D.Sláma, R. Fišer, A. Toloch….):
         Možnosti a bariéry měření výkonnosti procesů a poskytovatelů služeb VS 


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Zaměstnanci MV ČR 0,- Kč
Zaměstnanci a studenti vysokých škol 200,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2

číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 15012
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 1.12.2015 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou)Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Přijetí přihlášky poštou nebude potvrzováno
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:

ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka_na_konferenci_standardizace-agend-prenesene-pusobnosti-mereni-jejich-vykonnosti.pdf462.76 KB