Systémová integrace 1-2/2015

Rok: 
2015
Ročník: 
22
Číslo: 
1-2
ISSN: 
1804-2716

Vážení čtenáři,

přinášíme první, v tomto případě dvojčíslo, dalšího ročníku časopisu Systémová integrace.

V posledním čísle jsme informovali, že Rada ČSSI připravuje celou řadu seminářů a odborných akcí orientovaných na informatiku ve veřejné správě, jako jednoho z nejaktuálnějších témat současného IT. Vedle těchto seminářů se však předpokládají i další s původním obsahovým zaměřením.

ČSSI v úzké spolupráci s katedrou informačních technologií VŠE a Ministerstvem vnitra ČR se proto dohodly, že v letech 2015-16 uspořádají několik konferencí a seminářů zaměřených na podporu řešení a řízení IT služeb ve veřejné správě ČR. Cílem každé z těchto konferencí bude analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskusí navrhnout alternativy řešení pro ČR.

Již od června se tento záměr začíná naplňovat a je zřejmé, že o takové akce je a bude velký zájem. První konference této série se uskutečnila 8.6.2015 na téma Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě. Na akci se zaregistrovalo cca 140 účastníků a bylo presentováno 12 odborných přednášek včetně navazujících diskusí.

Další konference v rámci uvedené řady je aktuálně plánována na 23.9.2015 (termín může být ještě upřesněn), 13-19 hodin. Jejím hlavním tématem budou Národní architektury veřejné správy ČR. Třetí odborná akce k problematice veřejné správy v tomto roce je plánována na 4.12.2015, 8-14 hodin, název bude upřesněn a bude uveřejněn na www stránkách ČSSI. Garantem všech zmíněných konferencí je prof. Jiří Voříšek z katedry IT VŠE v Praze.

Mimo uvedenou sérii konferencí vztahujících se k veřejné správě ČR ČSSI připravuje na říjen seminář s názvem Analýza nestrukturovaných dat a sociálních sítí,  garantem tohoto semináře je prof. Zdeněk Molnár, rovněž z katedry IT VŠE.

Pokud jde o aktuální číslo časopisu, tak jeho obsah je připraven v kooperaci s Podnikatelskou fakultou VUT Brno, která na jaře tohoto roku pořádala mezinárodní konferenci k otázkám podnikatelského prostředí, včetně vlivů IT na něj, s názvem Perspectives of Business and Entrepreunership Development. Po dohodě s organizátory konference byly převzaty některé příspěvky a jsou zařazeny v druhé půlce tohoto čísla. Je třeba pouze upozornit, že redakce časopisu respektovala formální náležitosti příspěvků na zmíněné konferenci, které se částečně liší od časopisu. Proto jsou tyto příspěvky zde v původní formě.

Na závěr tohoto čísla jsme zařadili recenzi knihy „Kybernetická kriminalita“, jejímž autorem je prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.

 

Rada ČSSI i Ediční rada časopisu se těší na setkání se členy ČSSI i čtenáři časopisu na dalších konferencích a seminářích v tomto roce.

Redakce časopisu