Systémová integrace 3/2014

Rok: 
2014
Ročník: 
21
Číslo: 
3
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

přinášíme třetí číslo časopisu Systémová integrace. Hned na úvod je nutné upozornit na dvě programové změny v odborných akcích ČSSI. Vzhledem k připravované konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru, která se bude konat (22.1 – 23.1.2015, v Top hotelu v Praze) se překládají na pozdější termíny v roce 2015 původně plánované semináře Business intelligence fórum 2014, který měl být v říjnu 2014 a seminář Priority rozvoje eGovernmentu v novém vládním období, původně plánovaný na listopad 2014. Nově plánované termíny obou seminářů budou s dostatečným předstihem uveřejněny na stránkách ČSSI.

Jak jsme výše uvedli, připravuje ČSSI v kooperaci se sdružením ItSMF a s odbornými partnery konferenci s názvem Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru. Hlavními programovými bloky budou Osvědčené praktiky IT Governance, Řízení IT ve veřejné správě, Portál MBI (Management of Business Informatics) a jeho komunita, Řízení ekonomiky IT a Právní aspekty řízení podnikové informatiky – viz další informace na http://conference.itsmf.cz/.

Stav a rozvoj portálu MBI, který je zařazen do programu této konference, byl také jedním z bodů jednání Rady ČSSI, která posuzovala jeho další perspektivy a zejména postupné vytvoření tzv. MBI komunity. Úvodní slovo k  jednání Rady o portálu MBI (Management Byznys Informatiky) přednesl Prof. Voříšek. Popsal důvody vzniku portálu a rozsah kooperace mezi katedrou IT VŠE a katedrou softwarového inženýrství ČVUT na jeho řešení. Ve vztahu k projektu MBI se postupně v ČR formuje komunita ICT odborníků z VŠ a praxe, kteří se na rozvoji MBI aktivně podílejí. Dne 6/10/2014 se uskutečnilo na VŠE první setkání MBI komunity, na které byly dohodnuty její cíle, rámcový program a současně první průzkum zájemců o účast a na kooperaci v komunitě.

Obsah tohoto čísla do jisté míry koresponduje i s výše zmíněnými tématy jednání Rady ČSSI. Např. otázkám elektronizace veřejné správy, resp. eGovernmentu se věnují příspěvky Petra Lidinského a Jany Fortinové. Na druhé straně je dobré připomenout zajímavé pohledy na analýzy zákazníků v článku Kateřiny Hawlové, aktuální možnosti IaaS a cloud computingu v článku Romana Nedzelské, resp. ERP standardy, kterými se zabývá Petr Hanzal.

Rada ČSSI i Ediční rada časopisu přeje svým čtenářům a členům ČSSI hodně osobních i pracovních úspěchů a těší se na setkání na dalších odborných akcích.

Redakce časopisu