Lidé

Otázky využití eGovernmentu v ČR

Autor: 
Jan Fortinová

Problematika nízkého využití služeb eGovernmentu v ČR je stále velmi aktuální, a to i při postupném zvyšování rozsahu těchto služeb, které se občanům nabízejí. Česká republika je v tomto směru stále hluboko v druhé polovině zemí EU a je tedy účelné se zabývat příčinami tohoto stavu. Podklady pro takovou analýzu mohou být nejrůznější publikované zdroje, ale zejména statistiky a průzkumy. Autorka provedla takový vstupní průzkum mezi studenty VŠE v první polovině roku 2018, jehož výsledky byly publikovány v minulém čísle. Tento článek na předchozí navazuje s tím, že obsahuje výsledky dalšího průzkumu, který rozšířil spektrum sledovaných otázek a současně i počet respondentů.

Výsledky volby prezidenta a dalších funkcionářů nové rady ČSSI pro období 2017 - 2020

Na prvním zasedání nové rady ČSSI dne 20. 9. 2017 byl tajným hlasováním zvolen prezidentem ČSSI prof. Ing. Josef Basl, CSc. a viceprezidenty Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. a doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA. Do funkce tajemníka a hospodáře ČSSI byla jmenována Renata Hertlová. Do pozice šéfredaktora časopisu Systémová integrace byl opětovně schválen doc. Ing. Jan Pour, CSc. Funkci správce webu bude i nadále vykonávat RNDr. Helena Palovská, Ph.D.

Ing. Jan Sál

V roce 2016 absolvoval obor Manažerská informatika na EF TUL, v současné době doktorské studium oboru Ekonomická informatika na EF TUL, zaměření na využití pokročilých informatických nástrojů pro predikci selhání. Pracuje v IT laboratoři interního auditu ve ŠKODA AUTO a.s. na projektech, které se týkají aplikace dataminingových nástrojů nad rozsáhlými podnikovými daty a na projektech, které se týkají zabezpečení a bezpečnosti dat.
Ve volných chvílích se věnuje grafice a designu, fotografování a sport (volejbal, turistika, cyklistika). 

Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D

Proděkan pro studijní záležitosti Fakulty informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové. Východočeská sekce ČSSI
Odborné zaměření: Objektově orientované modelování a programování, Mobilní technologie, Smart přístupy a technologie 

doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Od roku 2007 působí na pozici vedoucího katedry průmyslového inženýrství a managementu na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Za tuto dobu se podílel na intenzivním rozvoji pracoviště, které je v současné době jedním z nejlepších a nejlépe vybavených pracovišť průmyslového inženýrství v České republice.

doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA

Průzkum využívání informačních zdrojů pro Competitive Intelligence v českých firmách.

Autor: 
Jan Černý, Zdeněk Molnár, Kateřina Hawlová

V článku jsou prezentovány výsledky průzkumu, který se zaměřil především na zmapování a kategorizaci informačních zdrojů pro řešení úloh Competitive Intelligence a na identifikaci subjektů, které ve firmách tuto činnost provádějí. Zkoumána byla jednak intensita využívání těchto zdrojů a také podíl externích organizací na této činnosti. Z hlediska zdrojové základny se ukázal jako nejvíce zastoupený internet a proto byla zkoumána odpověď na otázku, jaké informace firmy na internetu a na sociálních sítích nejvíce vyhledávají.

Syndikovat obsah