Management

Management

Intellectual Property Audit: základní rámec pro provádění auditu duševního vlastnictví

Autor: 
Zdeněk Molnár, Jan Černý

Článek pojednává o patentových informacích coby nedílné součástí informační obsahové analýzy v oblasti Competitive Technical Intelligence z pohledu práva, životního cyklu a následně konkrétním příkladům využití patentových informací pro firmy a na základě dosavadní praxe navrhuje strukturu pro provádění auditu duševního vlastnictví ve společnostech s využitím doporučených informačních zdrojů. První část analyzuje patent jako právní entitu, druhá část zkoumá patentový dokument z hlediska procesu zveřejňování informací, třetí část se zaměřuje na informační zdroje patentových dokumentů pro zjišťování právního stavu patentových dokumentů a poslední část dává do souvislostí informace o duševním vlastnictví v rámci Intellectual Property Auditu.
 

Stanovení kritérií pro vyhodnocení přínosu nasazení DMS v podniku

Autor: 
Dušan Brodani

Cílem práce je stanovení kritérií výběru vhodného Dokument Management systému pro podniky různých typů a maximalizovat tak přínos z jeho nasazení. Na základě komparace z nasazení dvou odlišných typů DMS v jednom modelovém podniku jsou abstrahovány kritéria, které vedou k rozhodnutí o jejich zavedení. Vyhodnocením nákladů a přínosů pro každé z řešení jsou pak určené základní ukazatele pro rozhodování, který typ systému je vhodný pro konkrétní typ podniku.

SLA v prostředí telekomunikačních konvergentních služeb

Autor: 
Štěpán Alexa

Pod prizmatem intenzivního rozvoje oblasti konvergentních služeb roste komplexita otázek spojených se zajištěním souladu mezi očekáváním zákazníkao úrovni a kvalitě poskytované služby na straně jedné a zajištěním této úrovně kvality výrobci, zprostředkovateli a poskytovateli služeb na straně druhé. Tato práce před- stavuje v první části širší teoretický rámec pro pochopení souvislostí při hodnocení úrovně poskytovaných služeb.

Plánování a evidence skutečné spotřeby – databázový návrhový vzor

Autor: 
Helena Palovská

Je představen databázový návrhový vzor pro plánování a evidenci skutečné spotřeby – generický konceptuální model, zahrnující všechny případy dané problematiky. Předloženy jsou dvě varianty – odlišující vstupy do produkce a samotné produkty, a varianta toto nerozlišující.

Referenční model GIS v kontextu enterprise architektury veřejné správy

Autor: 
Tomáš Hrabík

Článek představuje možný přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture v prostředí veřejné správy. Popisuje cestu od poznání cílů a potřeb organizace, posouzení současného stavu GIS přes legislativní, bezpečnostní a výkonové požadavky až k návrhu efektivního zajištění poskytovaných služeb s plným respektováním Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. Zaměřuje se zejména na motivační, procesní a aplikační vrstvu architektury GIS s přesahem do celkové architektury organizace. Zároveň představuje možný referenční model GIS s využitím metodického rámce TOGAF.

Přehled metod kvalitativního výzkumu v informatice

Autor: 
Pavel Hrabě

Pro vědecký výzkum v hraničních oblastech vědy mezi informatikou a management, tedy zejména pro výzkum metod řízení informatiky a podíl informatiky na managementu, lze s úspěchem využít kvalitativních metod výzkumu jako je designový výzkum a případová studie.

Pro vytvoření výchozích předpokladů těchto metod, ať již pro paradigma sociálního chování u designového výzkumu nebo pro propozice výzkumu případové studie lze úspěšně využít empirických až etnografických metod výzkumu, zejména u profesionálně kvalifikovaných doktorských studentů (PQDS).

Syndikovat obsah