XML technologie - Principy a aplikace v praxi

Autor: 
Irena Mlýnková, Jaroslav Pokorný, Karel Richta, Kamil Toman, Vojtěch Toman, Martin Nečaský

Obálka knihy XML technologie - Principy a aplikace v praxiOjedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze. Kniha je zacílena zejména na profesionály využívající technologie XML v rámci aplikací, ovšem i začátečníci v knize naleznou potřebný úvodní materiál. Rozsáhlý prostor je věnován jazykům pro popis a zpracování XML dat, jako jsou XML Schema, XPath, XSLT a XQuery, který slouží k dotazování nad XML daty v XML databázích. Autoři popisují různé typy úložišť pro XML data, jakož i standard SQL/XML umožňující integrovat XML data a data relačních databází. Čtenář se též seznámí s metodami komprese XML dat použitelnými při jejich ukládání a přenosu. Po vzoru konceptuálního modelování relačních databází, reaguje publikace uvedením původního konceptuálního modelu. Závěr je věnován aplikacím XML technologie, zmíněny jsou možnosti práce s XML v některých databázových produktech. Autoři publikace vycházeli z pedagogických zkušeností a vlastní výzkumné práce v dané oblasti.

 

O autorech:
 

RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D. absolvovala magisterské i postgraduální studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde v současné dob ě působí jako odborná asistentka na katedře softwarového inženýrství. Ve své vědecké činnosti se věnuje problematice správy XML dat v (objektově) relačních databázích, podobnosti XML dat a jejího využití, analýzy reálných XML dat, automatického generování XML dat a XML benchmarkingu. Výsledky své práce publikuje na mezinárodních konferencích (DocEng, DASFAA, DEXA, IDC, ISD, ... ) i v odborných knihách a časopisech. Některé z nich získaly významná ocenění. V rámci svého pedagogického působení spoluvytvářela na MFF UK přednášku Technologie XML a Pokročilé technologie XML a na tuto oblast zaměřuje i vedené bakalářské a diplomové práce a studentské projekty.
 

Mgr. Martin Nečaský vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor Datové inženýrství. V současnosti působí jako postgraduální student na katedře softwarového inženýrství MFF UK. Tématy jeho výzkumu jsou návrh, integrace a správa XML dat a dále pak webové služby a sémantický web. výsledky své práce publikuje na mezinárodních konferencích (SAC, EJC, ICDIM, APCCM, ... ). Na uvedené oblasti zaměřuje i témata vedených bakalářských a diplomových prací. Na MFF UK vyučuje úvodní kurzy do databázových systémů a programování a předměty Technologie XML a Pokročilé technologie XML. Na FEL ČVUT vyučuje předmět Technologie XML.
 

Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. byl jmenován profesorem informatiky v roce 1999. Je autorem více než 250 původních publikací, vědeckých monografií a vysokoškolských učebnic z oblasti zpracování dat. Jako člen organizačního výboru se podílel na uskutečnění osmi mezinárodních konferencí. Je členem vědeckých rad FAV ZÚ v Plzni, FIS VŠE v Praze, rady Úl AV ČR a MFF UK. Pracuje v komisi pro státní zkoušky na MFF UK a FEL ČVUT, je členem oborové rady pro doktorské studium na MFF UK a dalších školách. Působí jako expert v European Commision, je reprezentantem ČR v organizaci IFIP, stálým recenzentem Computing Reviews a Zentralblatt für Mathematik. Na MFF UK pracuje od roku 1982, v letech 1995-2006 zde zastával funkci vedoucího katedry softwarového inženýrství. Od roku 2008 je proděkanem MFF UK pro vědu a zahraniční styky.
 

Doc. Ing. Karel Richta, CSc. vystudoval obor Technická kybernetika na FEL ČVUT v Praze, habilitoval se v roce 1992 v oboru Výpočetní technika. V současnosti pracuje na katedře softwarového inženýrství MFF UK v Praze. Zabývá se formálními specifikacemi, softwarovým inženýrstvím, databázovými systémy a programováním. Učí a učil také některé předměty na jiných školách, např. na katedře počítačů FEL ČVUT, katedře informačních technologií VŠE, katedře informačních technologií PEF ČZU, katedře informatiky a matematiky VŠFS a katedře informačních technologií BIVŠ. Je autorem či spoluautorem několika knih, publikoval více než 100 příspěvků na různých konferencích. Je členem ACM a ČSSI.
 

Mgr. Kamil Toman vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor Počítačové systémy. V současné době působí jako postgraduální studen t na katedře softwarového inženýrství. Tématy jeho výzkumné práce jsou zejména problematika adaptivního ukládání XML a vyhledávání v XML datech, analýza reálných XML dat a využití těchto postupů v nativních XML databázích. Výsledky práce publikuje na mezinárodních konferencích. V rámci svého působení na fakultě spoluvytvářel přednášku Technologie XML. Mimo akademickou sféru působí jako softwarový architekt, přičemž se věnuje mimo jiné problematice datových integrací a webových služeb.
 

Mgr. Vojtěch Toman vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor Informatika. Po ukončení studií pracoval jako softwarový inženýr ve společnosti Gitus, a.s. Od roku 2006 působí v nizozemské společnosti X-Hive Corporation B.V., která se zabývá vývojem technologií pro nativní správu XML dat a řízení a publikování komplexního XML obsahu. Je aktivním členem pracovní skupiny XML Processing Model konsorcia W3C. Na MFF UK externě přednáší o problematice komprese XML dat.

 

Další informace najdete na stránkách vydavatelství.

 

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1. vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Grada Publishing
Rok: 
2008
Počet stran: 
272
ISBN: 
978-80-247-2725-7