Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Autor: 
Pavel Učeň

Obálka knihy Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšeníZkušení i začínající manažeři, poradci v oboru managementu a informatiky a studenti vysokých škol se v praktické a na trhu ojedinělé knize dozví, jak odhalit možnosti zvyšování výkonnosti firmy jako celku i jejích jednotlivých oblastí a procesů, a jak tohoto zvýšení výkonnosti dosáhnout. Podstatou je pragmatický princip známý pod pojmem potenciál zlepšení. Autor, uznávaný konzultant, poradce a lektor, v knize ukazuje, jak stanovit výkonnost procesů ve firmě, jak uplatnit potenciál zlepšení při tvorbě firemní strategie či při inovaci IS/ICT nebo jak měřit výkonnost lidí jako realizátorů procesů. Výklad je návodný, na základě zobecněných konkrétních praktických aplikacích poskytuje čtenáři prověřené postupy a je doprovázen příklady a obrázky.

 

Kniha volně navazuje na knihu „Metriky v informatice“, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2001. Kniha byla překvapivě rychle rozebrána a mnozí z těch, kdo ji přečetli, později projevili hlubší zájem o konkrétní témata v ní zpracovaná.

 

Ohlasy čtenářů mi potvrdily, jak významnou součást managementu a informatiky metriky tvoří. Metrikami v informatice jsem se průběžně prakticky zabýval. Postupem času jsem si však čím dál, tím více uvědomoval, kolik dalších důležitých témat jsem ve své publikaci nezmínil.

 

K jejímu dopracování mne vybízeli jak kolegové, tak i zákazníci a účastníci mých workshopů. Přesto jsem se několik let zdráhal pracovat na novém vydání. A to proto, že jsem neměl pocit dostatku praktických zkušeností s novými tématy. Když jsem se nakonec odhodlal k činu, rozhodl jsem se pro zásadní inovaci. Tato kniha rozhodně není „oprášená“, výše uvedená publikace „Metriky v informatice“. Místo toho jsem se pokusil o komplexní popis možností a postupů, kterými lze uplatnit „potenciál zlepšení“.

Pokud to bylo jen trochu možné, připojil jsem návody jednotlivých postupů doplněné o příklady z praxe. Dá se říci, že návody jsou zpracované téměř formou manuálů. Z původní knihy „Metriky v informatice“ zde najdete pouze to, co „přežilo“ šestiletý odstup. Knihu jsem napsal především pro manažery – zkušené, ale i začínající, pro dodavatele SW produktů a poradce v oboru managementu a informatiky. Stejně tak je určena studentům vysokých škol a snad jí nepohrdnou ani příslušníci akademické obce.

 

Z obsahu knihy

První kapitola knihy se zabývá podrobným výkladem klíčových pojmů, které jsou potom uplatněny v návazných dalších, navazujících kapitolách. Jedná se zejména o pojmy absolutní potenciál zlepšení a reálný potenciál zlepšení, včetně popisu všech souvisejících termínů a důsledků. Kapitola je také zaměřena na širokou specifikaci pojmu metrika.

Postupům uplatnění potenciálu zlepšení při tvorbě firemní strategie je věnována druhá kapitola. Zde jsem nejprve poukázal na aktuální slabiny současných přístupů. Na principu Balanced Scorecard je ilustrován přístup k firemní strategii v detailu jejích jednotlivých perspektiv. V této části najdete celou řadu praktických příkladů. Zejména v procesní perspektivě jsou uvedeny příklady typických procesů a jejich klíčových aktivit, včetně příkladů typických cílů a metrik jednotlivých procesů. V návaznosti na ně jsem formou návodu zařadil jednotlivé postupy při uplatnění konceptu potenciálu zlepšení při tvorbě firemní strategie, včetně metrik strategie samotné.

Třetí kapitolu je možno považovat za klíčovou. Je v ní uveden podrobný návod postupu při identifikaci reálného potenciálu zlepšení, při identifikaci efektů vyplývajících z jeho dosažení a při identifikaci limitů. Uvedené postupy jsou založeny na procesním přístupu k řízení firmy.Na základě zpracovaných snímkovacích tabulek je formou řady příkladů ilustrován postup při stanovení výkonnosti procesů – snímek výkonnosti.

Čtvrtá kapitola pojednává, opět formou návodu a příkladů, o možných přístupech k výpočtu návratnosti IT projektů.

V páté kapitole je kniha zaměřena na využití „potenciálu zlepšení“ při tvorbě poptávkového dokumentu na inovaci IS/ICT. Popsaný postup se od toho tradičního liší tím, že jádrem poptávky není funkcionalita, nýbrž výkonnost klíčových aktivit procesů. Tento postup se osvědčil jako průhlednější a srozumitelně směřující ke smyslu inovace IS/ICT – tj. ke zvýšení výkonnosti procesů a jejich prostřednictvím k dosažení očekávaných efektů.

Po výběrovém řízení následuje realizace řešení formou IT projektu. V šesté kapitole se proto zaměříme na správné postupy při stanovení metrik cílů IT projektu a poté na postup při uplatnění metrik a způsobu hodnocení dosažených výsledků.

Sedmá kapitola předkládá návrh, jakým způsobem zahrnout do smlouvy o inovaci IS/ICT zainteresovanost dodavatele na dosažení definovaných efektů, které vyplývají ze stanovených cílů projektu. Součást postupu tvoří i návrh konstrukce variabilní ceny.

Úspěšnost uplatnění námětů a postupů uvedených v předchozích kapitolách je v konkrétních podmínkách podmíněna způsobilostí vykonavatelů – tedy lidí a úrovní jejich motivace. Metriky výkonnosti lidí jako realizátorů procesů jsou předmětem osmé kapitoly.

Závěrečná devátá kapitola pojednává o metrikách provozu IS/ICT. Jádro kapitoly tvoří návrh postupu při členění a formulaci služeb informatiky a následující komentovaný obsah Service Level Agreement. Součástí kapitoly jsou rovněž související témata, jako kategorizace uživatelů a stanovení úrovní podpory provozu. Metrikami dodržování požadovaného stupně výkonnosti úrovní podpory jsou „Operational Level Agreement“ a „Underpinning contracts“.

Pokud se rozhodnete pro koupi knihy, doufám, že vás bude inspirovat k praktickým činům. Ať už bude výsledek vašeho snažení jakýkoli, dejte mi prosím vědět, pokud budete chtít. Bude to pro mne ta nejúčinnější forma zpětné vazby (kontakty viz ucen.webpark.cz).

Srdečně vás zdraví autor knihy,

Pavel Učeň.

Další informace: http://www.grada.cz/katalog/kniha/zvysovani-vykonnosti-firmy-na-bazi-pot...

 

O autorovi

Ing. Pavel Učeň, CSc. vystudoval VŠE v Praze, v roce 1987 ukončil vědeckou aspiranturu v oboru informatiky, téměř dvacet let externě vyučoval na VŠE v Praze obor informatika a řízení. Do roku 1989 pracoval nejprve jako analytik programátor a poté jako projektant informačních systémů pro průmyslové podniky. V letech 1990-1993 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva softwarové firmy PragoData a v letech 1993-1996  generálním ředitelem pobočky belgické softwarové firmy SCR. Od roku 1996 působí jako nezávislý poradce. Kromě značné praxe v oboru informatiky a řízení získal i cenné manažerské zkušenosti. Stále udržuje kontakt s velkým množstvím firem. V současné době přednáší na celé řadě různých odborných seminářů a konferencí, vede specializované workshopy pro špičkové pracovníky IT, poradenských a průmyslových podniků. Účastní se významných odborných akcí v tuzemsku i v zahraničí. Je nositelem ocenění IT projekt 2003 (CACIO) za couching, supervizi a za Quality Management projektu
inovace IS v podniku Tonak, a.s.
Více viz ucen.webpark.cz.

 

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1. vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Grada Publishing
Rok: 
2008
Počet stran: 
192
ISBN: 
978-80-247-2472-0